במהלך השנים 2020-1994 פורסמו תקנות על ידי שר הפנים בנושא הנחות בארנונה למגורים, המחייבות את כל הרשויות המקומיות בישראל. בתקנות אלה הוגדרו הזכאים להנחות ונקבעו השיעורים המרביים להנחות. עיריית רחובות אימצה את התקנות ברובן.

 לצפייה בפירוט הנחות הארנונה לחצו כאן (עמוד 3 במסמך)

תושבים שמצבם החומרי קשה, ואינם נכללים בקבוצות שלעיל, יכולים ליהנות מהנחה בארנונה עפ"י הקריטריונים שלהלן ובאמצעות טופס מקוון, בצרוף מסמכים מאמתים.

להגשת בקשה להנחה בארנונה  

הנחה לפי מבחן הכנסה. המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה הם:

 • טופס בקשה מלא, כולל פרטי כל המתגוררים בנכס והכנסתם.
 • חוזה שכירות (ובהם שמות השוכרים והתאמתם  למבקשי ההנחה).
 • אישור הכנסות מכל מקור לשנת המס המבוקשת של כל אחד מהמחזיקים.
 • 3 תלושי שכר אחרונים של חודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר לשנה שקדמה לשנת המס המבוקשת, או הכנסה של כל שנת המס שקדמה לשנה המבוקשת (במידה וישנם מקומות עבודה רבים יש להמציא את תלושי השכר מכל מקומות העבודה)
 • מלגות
 • קיצבאות ביטוח לאומי במידה וישנן .
 • תדפיסי בנק של חודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר לשנה שקדמה לשנת המס המבוקשת, או הכנסה של כל שנת המס שקדמה לשנה המבוקשת- של כל המבקשים.
 • הסברים ואסמכתאות להפקדות בחשבון הבנק מעבר לשכר מלגות וקצבאות.
 • דוח מעסיקים מביטוח לאומי. 
 • במידה ואינך עובד/ת – אישור ביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
 • אישור לימודים ומערכת שעות
 • לדירת שותפים - במידה וישנם שותפים שאינם מבקשים הנחה, עליהם לחתום על כתב ויתור לקבלת הנחה.

מהי הכנסה?  

לצורך חישוב הכנסות במגורים, "הכנסה" מוגדרת בתקנה זו כהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט:

 • קצבת ילדים, זקנה, שארים וגמלת ילד נכה.
 • מחצית מהכנסתם החודשית של הבן או הבת המתגוררים עם המחזיק בנכס, החל מהילד השני ומעלה. לעניין הכנסת הבן או הבת הראשונים, לא תובא בחשבון הכנסת הורים, הכנסת הבן או הבת עד לגובה שכר המינימום.
 • דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

הכנסה חודשית ממוצעת

 • לשכיר - ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת לשנת ההנחה המבוקשת, או ממוצע ההכנסה השנתית של השנה הקודמת לשנת ההנחה המבוקשת. מכלל מקורות ההכנסה.

 • לעצמאי - ממוצע, כאמור בהגדרת שכיר שחושב עפ"י הכנסתו, כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידיו, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים כמפורט בטופס הבקשה ו/או בשומת מס הכנסה.

ועדת הנחות למקרים חריגים – ארנונה למגורים

תושבים אשר אירוע חריג הביא להרעה משמעותית או בלתי צפויה במצבם החומרי, וכן תושבים שנזקקו לטיפול רפואי שגרם להם להוצאה כספית חריגה, יכולים לפנות לוועדת הנחות למקרים חריגים ("מבקש נזקק") באמצעות טופס המיועד לכך. לתשומת לב הפונים: בסמכות הוועדה להעניק הנחות עד לשיעור של 70% מהארנונה השנתית למגורים.
כדי להגיש את הטופס יש למלא את הטופס הידני ולאחר מכן לצרף אותו לבקשה המקוונת באתר העירייה (בנושא הפנייה יש לבחור: הנחה בארנונה, בנושא המשנה יש לבחור: ועדת נזקק/חריגים).

וועדה להנחות לעסקים קטנים

בעלי עסקים העונים על כל חמשת התנאים הבאים, רשאים להגיש בקשת הנחה לוועדה להנחות לעסקים זעירים:

 • מחזור העסקאות השנתי של המבקש אינו עולה ע"ס 240,000 ₪.
 • שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
 • מלאו למבקש 65 שנים ולאישה 60 שנה.
 • המבקש זכאי להנחה בארנונה בדירתו על פי מבחן הכנסות.
 • אין למבקש עסק נוסף.

לתשומת לב הפונים: בסמכות הוועדה להעניק הנחה מירבית, באותו שיעור לה זכאי המבקש בדירתו, לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של העסק.

הנחה לנכס פנוי וריק

בעלים של נכס ששימש למגורים או שלא למגורים  שהיה פנוי וריק מכל חפץ ואדם, זכאי ל פטור מארנונה לתקופה של עד 6 חודשים ובתנאי שהנכס ריק מאדם ומכל חפץ ולא נעשה בו כל שימוש. הפטור ניתן ממועד ההודעה בכתב לעיריה וזאת פעם אחת בלבד כל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס. 

למסירת הודעה - יש לבחור בנושא הפנייה: נכס ריק - הודעה על נכס ריק מכל חפץ ואדם (בתחילת תקופה).
בתום תקופת הפטור יש להמציא תצהיר מאושר (ע"י עו"ד או רשם בית המשפט) על היות הנכס פנוי וריק מכל חפץ ואדם, תוך ציון התקופה בה היה הנכס במצב זה.
קישור להורדת הטופס 

פטור לנכס הרוס

בניין שנהרס או ניזוק, במידה שלא ניתן לעשות בו כל שימוש ואיננו בשימוש, זכאי לפטור מתשלום הארנונה ממועד ההודעה על כך בכתב ואישור הזכאות ע"י אגף המיסים, במגבלות המפורטות בחוק.
את ההודעה יש למסור באמצעות הקישור

הנחיות כלליות

 • הזכאות על פי חוק תקבע בהתאם להוראות החוק ממנו נובעת הזכאות. הרשימה המפורטת לעיל היא לצורך התמצאות בלבד.
 • לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד,המחזיק זכאי ליהנות מההנחה הגבוהה יותר
 • לא ינתנו פטורים רטרואקטיביים. פטור שיאושר, יוכנס לחשבונות שזמנם לאחר מועד האישור.
 • הפטורים וההפחתות ינתנו לאחר הוכחת הזכאות ע"י המסמכים המתאימים, להנחת דעתו של מנהל הארנונה.
 • "ההנחה" - עפ"י הגדרה היא רק לשנת הכספים השוטפת (אין אפשרות לתת הנחות על חובות(
 • כל מבקש הנחה חייב להגיש בקשה בצרוף מסמכים מאמתים.
 • לא תינתן הנחה אלא לאחר ששולמו כל החובות הקודמים.
 • לזכאים להנחה שלא שילמו את מלוא יתרת הארנונה עד 31.12 של שנת הכספים השוטפת - תתבטל ההנחה למפרע ותתווסף ליתרת הארנונה.ביצוע ההנחה מותנה בכך שהמבקש הציג בפני העיריה מידע מדוייק ואמיתי.
 • אם יסתבר שהוצג בפני העיריה מידע כוזב, לא יהיה המבקש זכאי להנחה כל שהיא, גם אם על פי המידע הנכון הוא זכאי לה.
שימו לב: הגשת בקשה להנחה אינה מהוה עילה לאי תשלום מלוא חיוב הארנונה, כל עוד לא נתקבלה ההחלטה להענקת הנחה