1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

טופס בקשה לקבלת פטור ממפת מדידה

כתובת : 

 

 

 

 

 

 

המהנדס רשאי לפטור את מבקש המידע להיתר מהגשת מפת מדידה להיתר , במקרים :

  הבקשה למידע להיתר היא בנוגע להקמת תוספת לבניין קיים אשר קיים לו היתר בניה ואשר עומדת בכל התנאים הבאים: 

  •  התוספת אינה חורגת מהיקף המבנה, אינה חורגת מקווי הביניין עפ''י התוכניות החלות בחלקה
  •   התוספת המבוקשת אינה בקומה הקרקע
  •  התוספת המבוקשת אינה בקומה הקרקע
  •   בתוספת לא מוצע כל שינוי בתוכנית סניטרית
  •   התוספת אינה כוללת הגדלת מס' יחידות דיור .

  שינוי לשימוש בבניין קיים, בלא ביצוע עבודות פיתוח ובמידה ותקן החניה אינו משתנה משימוש קיים לשימוש חדש.

  מבוקשת פרגולה המחויבת עפ"י דין בהגשת היתר.

  אם שוכנע מהנדס העיר כי בנסיבות העניין ניתן למסור את המידע בלא הגשת מפת מדידה להיתר, בהסתמך על בקשה להיתר בניה לגבי המקרקעין שהוגשה בעבר ועל ההיתר שניתן לפיה.

 אחר -

 

קבצים מצורפים :

 

 

 

 

 

 

אני מאשר כי במידה ובשלב הגשת ההיתר יתברר כי אחד או יותר מהתנאים הנ''ל לא תואמים בקשת הפטור ממפת מדידה ,

תיק המידע ייפסל וכן בקשת ההיתר ויהיה עלי להתחיל את התהליך מחדש .

  

Browser not supported