1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

כתב התנגדות לתכנית בנין עיר (תב"ע)

 

כתובת : 

 

 

 

 

 

 

מיקום חלקת המתנגד ביחס לבנייה המבוקשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטאטוס חלקת המתנגד : (חובה) שדה חובה

קבצים מצורפים :

 

 

 

 

 

 

אני מצהיר בזאת כי לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , אם לא אעשה כן , מצהיר בכתב כדלהלן ,

 

Browser not supported