בתוקף סמכותה קבעה מועצת העיר, כי המועד לתשלום הארנונה יחול בראשון לינואר בכל שנה אזרחית. הארנונה מתייחסת לשנה מלאה.
מבלי לגרוע במועד זה ולנוחות התושבים, הוחלט לאפשר לשלם את חיוב הארנונה הכולל ב-6 תשלומים דו חודשיים צמודים, המכונים "הסדר תשלומים".
העירייה רשאית לבטל הסדר זה אם לא ישולם אחד מתשלומי הארנונה במועדו, ותדרוש את מלוא החיוב השנתי בתחילתו כאמור ב-1 בינואר בכל שנה חדשה

אופן התשלום:

  • תשלום שנתי מראש עד ה-1 בפברואר לשנת המס הקלנדרית - יזכה בהנחה של 2%
  • תשלום מראש באמצעות כרטיסי אשראי - לרבות תשלום בקרדיט -יזכה בהנחה של 2%
  • תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק / כרטיס אשראי

תשלום דו חודשי, בהתאם להסדר תשלומים המפורט להלן:

  • ארנונה לחודשים ינואר - פברואר
  • ארנונה לחודשים מרץ - אפריל
  • ארנונה לחודשים מאי - יוני
  • ארנונה לחודשים יולי - אוגוסט
  • ארנונה לחודשים ספטמבר - אוקטובר
  • ארנונה לחודשים נובמבר - דצמבר
תשלום הארנונה לאחר המועדים המצוינים יגרור חיובי ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק.