נוהל בנושא פרסומי העירייה והחברות העירוניות באמצעי התקשורת

 

א. העירייה והחברות העירוניות יפרסמו באתרי אינטרנט ובעיתונים שהם גופי תקשורת מוכרים שמתנהלים לפי חוק, שביכולתם להעביר מסרים עירוניים בצורה אפקטיבית ובתפוצה הנדרשת. כל זאת באופן שיוויוני ויחסי ככל שניתן, בנסיבות הרלוונטיות לכל פרסום. והכל כפי שיפורט להלן.

מדובר בפרסום עירוני של מודעות אינפורמטיביות, אשר מטרתן לשרת את כלל הציבור או חלקים ממנו , לגבי מידע ומסרים אודות כלל תחומי פעילות העירייה והחברות העירוניות (להלן: "פרסום עירוני").

ב. על עיתון/אתר לעמוד בתנאים הבאים לצורך קבלת פרסום עירוני והתשלום בגינו:

 1. לעיתון - ותק מוכח של 12 חודשים לפחות ברציפות של הדפסה והפצה רחבה על פי המקובל  בשוק ובמקום.
  לאתר - ותק מוכח של 12 חודשים לפחות ברציפות של קיום האתר באוויר , עם אסמכתאות בדבר תפוצה רחבה על פי שיקול דעת העירייה.
  כל אחד מהם מחויב בותק הנ"ל גם אם מדובר באתר חדש המקושר לעיתון קיים או לעיתון חדש המקושר לעיתון קיים, לרבות בעלות זהה.
 2. במידה וקיים ספק בעירייה לגבי היות העיתון/האתר פעיל ומופץ במשך 12 חודשים ברציפות – על המפרסם/המפיץ יהיה לספק לעירייה את הנתונים/אסמכתאות לבדיקתה.
 3. תפוצה אפקטיבית ורציפה של 12 חודשים. תפוצה אפקטיבית תיחשב כהפצה של אלפי  עותקים עיתיים, במשך 12 חודשים רצופים לפחות. במקרה של ספק, התפוצה תוכח באמצעות אסמכתאות  שיניחו את שיקול דעת דוברות העירייה.
 4. תפוצת העיתונים המקומיים תיבחן גם, אך לא רק, בהתאם לבדיקות שיתבצעו מעת לעת, על פי החלטתה וצרכיה של העירייה . בהתאם לכך יעודכנו גם הקריטריונים מעת לעת.

  ג. חריגים לעיקרון המנחה האמור לעיל: עיתונים / אתרים מגזריים –דוברי רוסית / דוברי אמהרית / דוברי אנגלית /שפות אחרות/ מגזרים ייחודיים כגון חרדי או דתי לאומי. אלה יכולים אך לא חייבים להיחשב כחריגים, בהתאם לשיקול הדעת של דוברות העירייה . במקרים אלה ייבחן הפרסום העירוני  בהתאם לתכני מודעות העירייה ולצורך המקצועי של דוברות העירייה בפרסום, בהקשר של המגזר אליו אותו כלי תקשורת  פונה

  ד. הפרסום העירוני ייעשה באמצעות העירייה והחברות העירוניות באופן המותאם לצרכי מטרת הפרסום וקהל היעד הרלוונטי, בשים לב לתפוצה של כלי התקשורת ולאפיונו של כלי התקשורת.

         ה. העירייה והחברות העירוניות יוכלו להפעיל את שיקול דעתן (באמצעות דוברת העירייה) – לגבי אי מתן פרסום עירוני, במקרים הבאים:

 1. כלי התקשורת אינו פועל על פי סטנדרטים עיתונאיים ( כגון אלה שנקבעו  בתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות)
 2. כלי התקשורת פועל תוך הפרת זכויות יוצרים של צדדים שלישיים.
 3. קיים ניסיון שלילי מול כלי התקשורת . למשל, פרסום עירוני שבוצע באופן שגוי ו/או שלא בהתאם להוראות, אישורי ונוסח העירייה והדוברות, לרבות שינוי בגריד של העירייה וללא שינוי בפורמט / עימוד / גודל וצבע.
 4. כלי התקשורת מנוהל ו/או בבעלות חלקית או מלאה של מי שבעברו הורשע בפלילים.
 5. במקרה של הפרת כל דין או נוהל.
 6. דוברות העירייה תנהל מאגר של גופי התקשורת שבאמצעותם יבוצע פרסום עירוני .

גוף תקשורת שמעוניין להיות חלק ממאגר הגופים שבאמצעותם מפרסמת העירייה והחברות העירוניות- יפנה בכתב לדוברות העירייה, בצירוף אסמכתאות לעמידתו בתנאים הנ"ל .