מי שחויב בתשלום ארנונה כללי רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה בעירייה, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה

מחזיק  שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
עורך דין המגיש ערר יצרף ייפוי כוח מטעם מרשו.הפנייה תיעשה באמצעות שליחת הערר בארבעה  עותקים,  בצירוף תשובת מנהל הארנונה בדואר רשום או במסירה ידנית במשרדי העירייה חומר שלא יוגש לוועדת ערר כנדרש, לא יטופל עד הגשת כל המסמכים הדרושים.

נוהל הגשת ערר לדוגמא

  • שם העורר, משלח ידו, מספר טלפון והמען להמצאת מסמכים.
  • פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
  • צירוף התשובה והתאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
  • הנימוקים עליהם מבסס העורר את ערר ואסמכתאות מאמתות.
  • האם העורר מבקש להתייצב לפני הוועדה כדי להשמיע טענותיו.

כתב הערר ייחתם בידי העורר או בא כוחו. עותק של כתב הערר יימסר על ידי הוועדה למשיב או יישלח אליו בדואר רשום.

למעבר לטופס המקוון להגשת בקשה להשגה על תשלום ארנונה לחצו כאן ובנושא הפנייה בחרו ב-"השגה".

מזכירות וועדת ערר
כתובת: ניתן להגיש עררים בבניין העירייה ביל"ו 2 קומה 6 ( בלשכת המנכ"ל) או בדואר רשום.
טלפון: 08-9392468
דוא"ל: [email protected]
שעות פעילות:
מענה טלפוני יינתן בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00