בחודש מאי 2021  אומצה ע"י מועצת העיר תכנית האב לשבילי אופניים.
תכנית האב לשבילי אופניים הינה חלק ממתווה הפעולה של תכנית ברית ערים לאיכות הסביבה של פורום ה- 15 לה שותפה רחובות. במסגרת העבודה על תכנית האב לקחו תושבים רבים חלק פעיל במסגרת שני מפגשי שיתוף ציבור שתרמו במידה רבה לעיצוב עקרונות התכנית.
בלב חזון התכנית עומדת הגדלת אחוז הנסועה העירוני באופניים לכ- 10% מכלל הנסועה (כיום אחוז הנסועה עומד על כ- 2% בלבד) לצד יצירת רשת שבילים מלאה שתתפרש על כ-150 ק"מ. במסגרת תכנית האב גובשה מערכת שבילי האופניים המלאה בעיר ולצד סימון אזורים מיוחדים שישמשו כממותני תנועה לטובת נסיעת אופניים.

שביל אופניים-רחובות-פגישת סיכום_שיתוף_ציבור_21.1.2021.pdf