עיריית רחובות מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים,  הפטורים ממכרז בהתאם לנוהל משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס׳ 8/2016.

תחומי הייעוץ הנדרשים לעירייה מופיעים בתחתית עמוד השער של מערכת הרישום.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר.

שימו לב, הדרישה להירשם במערכת המקוונת חלה גם על יועצים אשר מצויים במאגר היועצים הקיים ועליהם לבצע את תהליך הרישום מחדש.

ניתן להגיש מועמדות להיכלל במאגר עד ליום שישי, כ"ז אלול תשפ"ב, 23/9/2022.

זאב מגידוביץ'
תפקיד: רכז ועדת התקשרויות
08-939-2272