פרטי מייפה הכוח    

  
סטטוס מייפה הכוח (חובה) שדה חובה

פרטי תאגיד/חברה    

מבקש רישיון עבור    

אני, החתום מעלה, מייפה את כוחו של (פרטי מיופה הכוח)    

להגיש בשם התאגיד/החברה הנ"ל בקשה לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, לחתום על בקשה זו בשם התאגיד ולטפל בכל הכרוך בהוצאת רישיון עסק

 
Browser not supported
 
 
Browser not supported