תנאי השימוש באתר העירייה


המידע הכלול באתר זה (להלן: "המידע") נכון למועד פרסומו ומוגש לציבור כמות שהוא ("AS IS).
מידע זה הינו כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לקבלת מידע באשר לעניין מסוים
הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית רחובות
(להלן: "העירייה") ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור לעיריית רחובות חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או
כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע
מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע
המפורסם באתר זה. עיריית רחובות ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית רחובות לא יישא בכל
אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הן במישרין והן בעקיפין עקב השימוש באתר
זה ו/או במידע המפורט בו.
העירייה אינה אחראית לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב
הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראות הדין, הסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם
ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתנאים המצויים במשרדי עיריית רחובות ו/או אצל הגופים האחרים
המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.
אין העירייה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים אשר אליהם יש קישורים (LINK) מאתר זה. העירייה אינה
מתחייבת כי כל הקישורים או חלקם שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותם לאתר אינטרנט פעיל. העירייה רשאית
להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר
זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר מסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, העירייה לא תהיה
אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע
שמופיע באתר. המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם
באתר זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
מובהר בזאת כי על פי כל דין ו/או אמנה כל שהיא, זכויות היוצרים של תוכנו של אתר זה על כל אופניו – שייכים
לעיריית רחובות.


הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
 

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת
הדואר האלקטרוני שלך, ת.ז. עיריית רחובות תשתמש במידע אישי זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות
כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכפי שיעודכן מעת לעת.
העירייה נוקטת אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת אין העירייה יכולה לאבטח מערכות
המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. העירייה לא תישא בכל אחריות
במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.
העירייה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת,
פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות
האתר, הן במעשה והן במחדל.
מובהר כי העירייה נוקטת באמצעי אבטחה לצורך שימוש בטוח באתר, ובפרט שימוש בשירותים שמטרתם למנוע, בין
היתר, חדירה וביצוע פעולות שלא בהסכמת המשתמש.
למרות האמור, קיים סיכון של ביצוע פעולות בלתי מורשות באתר, כגון על ידי הונאה מקוונת מסוג "פישינג" (לדוגמא:
שליחת הודעות דוא"ל מזויפות בשם העירייה, לכאורה, במסגרתן מתבקש המשתמש למסור את
פרטיים אישיים), לפיכך יש להיזהר מהודעות שכאלו, ולשים לב לפניות לא מותאמות למשתמש,
או שאינן צפויות.
העירייה לא תמסור פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם
תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר או אם תבצע או
תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין. במקרים אלה, עיריית
רחובות רשאית למסור את פרטיך לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

עיריית רחובות רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך
שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטיים.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עיריית רחובות בכל מקרה שנסבור, כי
מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או
על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ותכנים באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים
לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך
יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
אם נרשמתם לתיק תושב, לניוזלטר או אישרתם דיוור בטופס "צור קשר", אנו נהיה רשאים לשלוח אליכם מדי פעם
בדואר אלקטרוני/בסיס מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אתכם - בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם
ובין אם מידע שנקבל מגורמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליכם אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו
לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים חיצוניים.
משתמש רשאי בכל עת לבקש שפרטי הזיהוי והקשר שמסר ימחקו מהמערכת, והם ימחקו בהתאם לבקשתו. עם
זאת, העירייה רשאית לשמור עותק מנתונים אלו לצורכי תיעוד במאגר נפרד מהמערכות/פורטלים. משתמש שפרטיו
נמחקו ומעוניין לשוב ולקבל שירותים מזוהים, יידרש להירשם למערכת המבוקשת בשנית ובמסגרת זו למסור מחדש
את פרטי ההזדהות והקשר שלו.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש ב-"עוגיות (Cookies)"לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. 'עוגיות' הן
קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן
ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם
ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה
לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר
להעדפותיכם האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל
פעם שתבקרו מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
אם אינכם רוצים לקבל Cookies תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך יש לבדוק את
ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע. מוצע שתעשו
כן, רק אם אתם משוכנעים שאינכם רוצים שהאתר יותאם להעדפותיכם.
אתר זה משתמש בתוכנות אנליטיקה שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים לאנליזה באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים,
בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.
גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

זכרו: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים
והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים
האמורים לעיל , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש. כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
הנכם מתחייבים לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או
הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו או את הדין, או
עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לעירייה או מי מטעמה.
העירייה באמצעות האתר מאפשרת לקבל ולצרוך שירותים דיגיטליים ומקוונים נוחים ומאובטחים, תוך שמירה על
הסטנדרטים הגבוהים בתחום אבטחת־מידע וההגנה על הפרטיות, העירייה רואה באבטחת המידע ובהגנה בסייבר
נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיע בו משאבים רבים הן טכנולוגיים והן אנושיים ע"י שימוש בשיטות ובתוכנות הגנה
והאבטחה מהמתקדמות בעולם במספר רבדים ומעגלי אבטחה כדי להבטיח שהמערכות הנמצאות בשימוש הארגון
מוגנות היטב מפני חדירה, גישה לא מורשית או פגיעה, יחד עם זאת, במידה ותגלו חולשה או פגיעה, נא פנו אלינו
בצורה ישירה על-מנת שנטפל בנושא באופן מיידי.