1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

טרם הגשת הבקשה, יש להסדיר תשלום אגרת כריתה/העתקה מול יח' פקיד היערות ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected]

 

כתובת מגורים : 

 

 

 

השטח לגביו מוגשת בקשת הכריתה/העתקה

כתובת מלאה :

 

מעמד מגיש הבקשה בשטח שבו מבוקשת כריתה/העתקה

האילן המוגן/העץ הבוגר שמבוקש לכרות/להעתיק : (חובה) שדה חובה
מין העץמספר יחידותכריתה/העתקה

 

 

 

צירוף תמונות של העץ :

 

 המועד המבוקש לכריתה/העתקה :

 

 

 

 

 

 

 

Browser not supported