דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

המדריך לרישוי עסקים

המדריך שלך לרישוי עסקים

עירית רחובות , באמצעות המחלקה לרישוי עסקים מציגה מדריך זה לשימושכם, במטרה להעניק לכם את מירב הפרטים הנדרשים לכם להכרת תהליך הרישוי. התהליכים המפורטים במדריך הנם כללים ולרשותכם קישורים למקורות רלבנטיים נוספים וכן לטפסים. עפ"י חוק רישוי עסקים, כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו. הרישיון הינו מסמך הניתן ע"י הרשות לבעל העסק, המנהל בפועל את העסק או האחראי לניהולו. הרישיון הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.

תהליך קבלת הרישיון לניהול עסק עשויי להימשך תקופה ארוכה מאחר והתהליך דורש אישורים ועמידה בתנאים של כל גורמי ונותני האישור (מכבי אש, משטרה, איכות סביבה, משרד הבריאות ועוד).

ניהול עסק ללא רישיון הינו עבירה פלילית ובעל עסק המנהל את עסקו ללא רישיון צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר. כמו כן העסק צפוי לצו סגירה.

 

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) התשנ"א 1995 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. רישיון העסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

מתן רישיון העסק ע"י הרשות מבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק וזאת לטובת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק.

מתן הרישיון מבטיח בין היתר איכות נאותה של הסביבה, בריאות הציבור (תנאי תברואה נאותים), עמידה בדרישות חוק התו"ב, עמידה בדרישות שירותי הכבאות ועוד.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עפ"י צו רישוי עסקים – רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק הם – צו רישוי עסקים התשנ"ה 1995.

מקצת העסקים הפטורים מרישיון עסק הינם משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עו"ד, רו"ח ועוד.

 

מתי יש להגיש בקשה לקבלת רישיון ?

 • לפני פתיחת עסק חדש.
 • במידה וחל שינוי בעסק כגון – תוספת או צמצום בשטח העסק, שינויים בתכנית העסק (פנימיים וחיצוניים), תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים או שינוי מהותי בעסק.
 • שינוי בעלות- כל העברת בעלות בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון או בבקשה לרישיון מחייב הגשת בקשה חדשה.

 

סוגי רישיונות 

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק המפורטים להלן

 • רישיון לצמיתות – הרפורמה הגדירה גם לעסקים אלו תקופות
 • רישיון תקופתי רישיון שינתן לתקופה מוגדרת של שנה/שלוש/חמש שנים עפ"י הרשום בצו רישוי עסקים.
 • היתר זמני – היתר לניהול עסק עד שנתיים - בהיתר נרשמים תנאים שלכשימולאו יינתן רישיון עסק.
 • רישיון זמני – רישיון הניתן לעסק שהוא זמני. הרישיון יינתן לתקופה קצרה מהמוגדר בתקנות אך לא פחות משנה. (למשל בעסק שאושר לו שימוש חורג רק לשנה, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג

 

תהליך הרישוי

השלב הראשון: חוות דעת מקדמית והכנת המסמכים להגשת הבקשה

החוק מאפשר קבלת מידע מוקדם מאגף רישוי עסקים בתשלום, מומלץ מאוד לפנות ולקבל מידע טרם פתיחת העסק.

נציגת מחלקת רישוי עסקים תעזור ותגדיר לך בדיוק את מרכיבי העסק על פי ההגדרות שבצו ובתקנות רישוי עסקים החלות על העסק שאתה מבקש לנהל ומה התשתיות שיש לתכנן בעסק המבוקש. ימסרו לך פרטים ראשונים על הנדרש מן העסק, עפ"י חוק התו"ב בכל הנוגע לשימוש חורג ולהיתרי בניה הנדרשים בעסק.

(אם יהיה צורך תופנה למחלקת מידע הנדסי על מנת לקבל צילום מהיתר הבניה כדי לוודא שכל העסק שלך נמצא במבנה שנבנה כחוק, כאן גם תוכל לדעת אם מדובר בשימוש חורג להיתר בניה או לפי תב"ע.

במידה וידרשו נותני אישורים נוספים יפנו אותך נציגי מחלקת רישוי עסקים לגורמים השונים על מנת לקבל חוות דעת גם מהם (כגון – משרד הבריאות).

 

הכנת מסמכים לצורך הגשת הבקשה

תוכנית ב-5 עותקים (*פירוט דרישות התכנית), התכנית תהייה ערוכה ע"י מהנדס/אדריכל/הנדסאי מורשה. (תכנית עסק ב- 5 עותקים כל עותק יוגש בגיליון רצוף אחד מקופל כהרמוניקה וחתום ע"י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק.(אדריכל/מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

 • חוזה שכירות,קנייה או נסח טאבו.
 • צילום ת.ז. של בעל העסק.
 • מס חשבון ארנונה- מס הנכס ומס משלם.
 • אם העסק מתנהל ע"י חברה / תאגיד יש להצטייד בצילום תעודות רשם החברות ואו תזכיר התאגדות, תקנון החברה ואישור מרו"ח על מורשה חתימה.
 • לבתי אוכל יש להגיש פרשה טכנית על אופן הפעילות במקום.
 • אישור התקנה / בדיקת מז"ח ע"י מתקין מוסמך, במידה ויש צורך.
 • התקנה או אישור פינוי בור מפריד שומן.
 • אישור כיבוי אש/ תצהיר.
 • לגבי מוסכים, יש להמציא אישור משרד התחבורה.
 • רישיון יצרן של שרות המזון.
 • אישור מורשה נגישות/ תצהיר.
 • הבקשה תוגש לאחר שימולא טופס הבקשה ותשולם האגרה

 

השלב השני: בחינת הבקשה

התכנית שהגשת תועבר למינהל הנדסה (וזאת לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה) תיחתם ע"י מהנדסת העיר בחותמת "תכנית מאושרת להגשה".

הבקשה לרישיון העסק תועבר לתברואן האזור והוא יבדוק את התאמת התכנית שהוגשה למצב הקיים בשטח ואת המצב התברואתי בעסק.

לאחר אישור התברואן, הבקשה מועברת לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

 

פירוט דרישות תכנית העסק

 • גוש/חלקה, כתובת העסק, שמות בעלי העסק, תעודות הזהות וכתובותיהם הפרטיות, סוג העסק, שטח העסק. הדף הראשון יחתם ע"י בעלי העסק וע"י בעל המקצוע המוסמך.
 • תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנ"מ של 1:1250
 • מפה מצבית – בה מתואר המגרש שהעסק נמצא בו בקנ"מ של 1:250
 • תכנית תנוחה בקנ"מ 1:100 ובה יתואר העסק בכל פרטיו – תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות של העסק ומתקניו הפנימיים.
 • חתכים -התכנית תכלול 2 חתכים לפחות של העסקה, ניצבים זה לזה בקנ"מ 1:100 שיתארו את המבנה האנכי של העסק.

 

השלב השלישי: בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני והנפקת רישיון עסק/היתר זמני

המחלקה לרישוי עסקים (רשות הרישוי) מרכזת את חוות הדעת והתנאים של כל גורמי ונותני האישור.

במידה והעסק עמד בדרישות – תשובה חיובית. רשות הרישוי עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק וחותמת על הרישיון.

במידה ויש תשובה שלילית של נותן האישור – רשות הרישוי תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.

מתן תנאים מקדמיים – רשות הרישוי או נותן האישור אינם מאפשרים פתיחת עסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור

תרשים זרימה

 

 

הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל

קצת על הרפורמה ...

העיקרון המנחה ברפורמה הוא קביעת מפרט אחיד לסוג עסק מסוים. ב- 31/12/14 יסתיים יישום הרפורמה וכל הוראותיה יעמדו בתוקף. הרפורמה תכנס בהדרגתיות.

להלן פירוט הנקודות בציר הזמן מתחילת הרפורמה ועד יישומה בפועל.

5/11/2013 – לכלל העסקים –יחול צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג 2013 (הצו החדש) הקובע רשימה חדשה של עסקים טעוני רישוי, (ובכלל זאת עסקים טעוני רישוי שלא היו טעוני רישוי בעבר, עסקים שבעבר היו טעוני רישוי והוצאו מהצו החדש, איחוד של סוגי עסקים לפרט רישוי אחד או במקרים מסוימים חלוקה למספר פרטים).

הצו גם משנה את הגורמים שנדרש אישורם למתן רישיון לסוגי העסקים המפורטים בו,

כמו כן, הצו מפרט את סוגי העסקים שנקבעה להם חובת רישוי לפי חיקוק אחר המהווה תנאי למתן רישיון עסק. בנוסף מפורטים בצו סוגי העסקים לגביהם נותן אישור אינו חייב לפרסם מפרט אחיד או רשאי לפרסם מפרט המכיל חלק מדרישותיו בלבד (מפרט אחיד חלקי).

נושא היתר מזורז הנמצא בצו- לא נכנס לתוקף.

נושא תוקף הרישיונות לסוגי עסקים בצו יכנס לתוקף באופן הדרגתי (על סוגי עסקים שלגביהם תוקף הרישיונות לא נכנס לתוקף, יחול התוקף שנקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000 (כנוסחן לפני הרפורמה).

חוק רישוי עסקים (תיקון מס 27) התשע"א 2010 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות תיקון) התשע"ג 2012 לרבות טפסים חדשים שבתקנות האלה יכנסו לתוקף באופן הדרגתי עם פרסום המפרטים האחידים.

עד כניסתם לתוקף יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 והתקנות לפני התיקון, לרבות טפסים בתקנות האלה – בהם נעשה שימוש כיום.

 

במסגרת השינויים ברפורמה בין היתר נכנסו לתוקף השינויים הבאים :

 • סוגי עסקים ששונה מספרם הסידורי בצו החדש (שינוי מספר סידורי).
 • בעל עסק שהפך להיות טעון רישוי בעקבות הצו החדש – נדרש להגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני תוך 180 יום (ועד ליום 4.5.2014).
 • בקשות לרישיון לסוגי עסקים בהם משרד הבריאות הוא נותן אישור "לידיעה"- כל עוד לא פורסם מפרט אחיד יש להעביר לגורמים מחוזיים במשרד הבריאות את הבקשות והמסמכים על מנת שישקלו האם יש צורך בקביעת תנאים ברישיון.
 • בקשות לרישיון לסוגי עסקים בהם המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור "לידיעה" – כל עוד לא פורסם להם מפרט אחיד, יש להעביר את הבקשות והמסמכים למשרד לאיכות הסביבה/איגוד ערים על מנת שישקלו אם יש צורך בקביעת תנאים ברישיון.
 • סוגי עסקים שהתווסף להם בצו החדש נותן אישור – על רשות הרישוי להעביר לנותן האישור שהתווסף, תוך 3 חודשים (ועד ליום 5.2.14) העתק מרישיונות העסק ויתר מסמכי הרישוי של כל אותם העסקים המצויים ברשות הרישוי.

 

סוגי עסקים שהתווסף אליהם "נותן אישור" :

 • מעבדת שיניים – משרד הבריאות.
 • דלק לסוגיו – מסופי דלק – משרד הבריאות.
 • תחנת כוח – משטרת ישראל, משרד הבריאות.
 • בעלי חיים לרבות ימיים-הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובקר-משרד החקלאות.
 • בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם-פירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום – הגנת הסביבה, משרד הבריאות.
 • בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם-פירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום – הגנת הסביבה, משרד הבריאות.
 • קניון – ניהולו – משרד הכלכלה.
 • עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם- משטרת ישראל.
 • גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום – משטרת ישראל, משרד הבריאות.
 • קייטנות-מחנה נוער – משטרת ישראל.
 • ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) מכירתו, השכרתו- משטרת ישראל.
 • כלי רכב וציוד מכני הנדסי  (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – רחיצתם- משרד הבריאות.
 • כלי שיט-השכרתם, אחסונם- הגנת הסביבה.
 • מוסך-מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי-חשמלאות – משרד הכלכלה.
 • מוסך-מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי-תיקון תקרים – משרד הכלכלה.
 • מוסך-מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי-זגגות – משרד הכלכלה.
 • בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצתעות צילום, שכפול או העתקה- משרד הכלכלה.
 • דשנים-יצורם, עיבודם, אריזתם- משרד הבריאות
 • חומרי חיטוי או ניקוי – יצורם, עיבודם, אריזתם- משרד הבריאות.
 • חומרים מסוכנים לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993, לרבות חומרים רדיואקטיבים ופסולת חומרים מסוכנים- טיפול בפסולת – משרד הכלכלה.

 

המועד שבו יפורסמו המפרטים האחידים הראשונים (עד סוף שנת 2013).

לגבי סוגי עסקים שלא יפורסם להם מפרט אחיד – ימשיך לחול המצב המשפטי הישן (לפני הרפורמה).

 

סוגי עסקים שפורסם להם מפרט אחיד:

 • בית מרחקת.
 • גז-תיקון מיכלים.
 • דלק לסוגיו- תחנת דלק ותדלוק.
 • בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה.
 • חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי- מכירתם.
 • בית אוכל- בית קפה, מסעדה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.
 • אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים, איסופה, הובלתה.
 • שפכים וקולחין- הובלתם במיכליות.
 • קניון – ניהולו.
 • דיסקוטק
 • הסעת נוסעים- תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית.
 • מוסך- מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז).
 • חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום.

 

עם פרסום מפרטים אחידים לעסקים אלו יכנסו לתוקף ההוראות הבאות :

 • הרשות המקומית חייבת לפרסם באינטרנט את דרישותיהן לגבי סוגי עסקים אלו (מדיניות רשות הרישוי), על מנת שיוכלו לדרוש מסמכים ותנאים מבעלי עסקים.
 • הרשות המקומית חייבת להעמיד עמדת עיון ממוחשבת הנגישה לציבור, בה ניתן יהיה לעיין במפרט האחיד ובדרישות רשות הרישוי. (עמדת מחשב הכוללת קיצורי דרך לאתר המפרט האחיד ולאתר דרישות רשות הרישוי).
 • שימוש בטפסים החדשים לגבי כל סוגי העסקים
 • מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה על סירוב למתן רישיון או היתר זמני ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו. השגה יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

על ראש הרשות הרישוי להסמיך עובד בכיר של הרשות (שמכונה במסגרת הרפורמה "גורם מוסמך ארצי") המוסמך לדון בהשגות

 

תוקף הרישיונות יקבע לפי הצו החדש :

 • רישיונות קיימים שהתקצר תוקפם יפקעו ב- 31 בדצמבר שבשנה השלישית שלאחר שנת מועד פרסום המפרט האחיד (31.12.2016) בהנחה שהמפרטים אכן יפורסמו עד סוף שנת 2013. על רשות הרישוי להודיע לבעלי העסקים שתוקף רישיונם קוצר בתוך 3 חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרוצדורה רגילה של חידוש רישיון.
 • רישיונות קיימים שהתארך תוקפם – ההארכה תחול במועד חידוש הרישיון.
 • רישיונות קיימים שניתנו לצמיתות ובצו החדש נקבע שתוקף רישיון לאותו סוג עסק הינו 15 שנים – לא יפקע תוקפם.

 

תנאים נוספים – לבעלי עסקים יש לפרסם באתר האינטרנט של הרשות (או במפרט האחיד:

 •  אם מדובר בתנאים מטעם נותוני האישור), והם יחולו לגבי עסקים קיימים 3 שנים לאחר פרסומם (במקום 6 חודשים) או במועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם.
 • מבקש רישיון עסק או היתר זמני נדרש לצרף לבקשה את כל המסמכים הדרושים לפי המפרט האחיד וההוראות לצד המפרט האחיד, שניתן להגישם במועד הגשת הבקשה.
 • מבקש רישיון שקיבל מנותן אישור תנאים מוקדמים והודיע בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים, יעביר לרשות הרישוי עותק מההודעה עם אישור מסירה לנותן האישור. רשות הרישוי תוכל לתת למבקש היתר זמני, אם נותן האישור לא הודיע לרשות הרישוי על החלטתו בתוך 30 ימים (עם אפשרות להארכה ל- 60 ימים- 90 ימים).
 • רשות רישוי שנתנה למבקש הרישיון חוות דעת מקדמית ומבקש הרישיון צרף לבקשה את חוות הדעת ואישור בעל מקצוע כי הבקשה תואמת לחוות הדעת המקדמית, תיתן רישיון או היתר זמני (בבקשה שאינה דורת אישור של נותני אישור) בתוך 30 יום לכל היותר.
 • חידוש רישיון – קוצרה התקופה שיש לנותן האישור להודיע לרשות הרישוי על עמדתו לגבי חידוש הרישיון מ- 60 יום ל- 45 יום. על רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישון או היתר זמני עם תנאיהם או להודיע לו על סירוב לא יאוחר מ- 30 יום (במקום 14 יום) ךפני תום תקופת הרישיון.
 • היתר זמני בעקבות שינוי בעלות – לאחר בקשה לרישיון או להיתר זמני בעקבות שינוי בעלות יקבל בעל העסק היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי.
 • שינוי בעלות במקרה פטירה – יש להודיע על הפטירה לרשות הרישוי תוך 45 יום מהפטירה כתנאי להמשך תוקפו של הרישיון.

 

מועד פרסום מפרטים אחידים לגבי סוגי עסקים נוספים:

לפי החלטת הממשלה עד סוף שנת 2014 אמורים נותני האישור לפרסם את כל המפרטים האחידים. הפרסום ייעשה בשלבים.

ראוי לציין כי סוגי העסקים הפטורים מפרסום מפרט אחיד או מחוייבים בפרסום מפרט אחיד חלקי בלבד רשאים נותני האישור לקבוע תנאים אף ללא פרסום מפרט אחיד.


31.12.2014

במועד זה יכנס לתוקף "מנגנון ההיתר המזורז" לגבי סוגי עסקים שמסומנים בטור ד' בתוספת לצו ועד למועד זה פורסם לגביהם מפרט אחיד.

מנגנון זה מאפשר למבקשים לקבל היתר למשך שנה בהליך מהיר המבוסס על מסמכים שיגיש ועל תצהיר שיחתום עליו. ההיתר ניתן להארכה בשנה נוספת ולאחריה ינתן רישיון לתקופת תוקף הרישיון לאותו סוג העסק

 

היות וב- 5.11.13 לא פורסמו עדיין מפרטים אחידים – מתוך הרפורמה התיקונים שנכנסו לתוקף הינם:

 • נותני אישור נוספים.
 • עסקים חדשים שטעוני אישור – יגישו בקשה לרישיון עסק עד ליום 4.5.2014
 • על פי הרפורמה אירועים תחת כיפת השמיים יהיו טעוני רישיון עסק רק אם נועדו ל- 500 משתתפים ומעלה.
 • חנות תהייה טעונת רישום אם שטחה עולה על 800 מ"ר.

 

הצהרה לחידוש רישיון   

הצהרת שינוי בעלות    

דרישות להגשת בקשה לרישיון עסק 

טופס בקשת רישיון לניהול עסק

ייפוי כוח

פרשה טכנית כחלק מתכנית סניטרית לבתי אוכל

פרשה טכנית לטיפול יופי

תצהיר אדריכל


 

 • מחזיקת תיק רישוי עסקי: עו"ד יניב מרקוביץ'
 • דוא"ל: yanivm@rehovot.muni.il
 • צוות מחלקת רישוי עסקים רחובות:
  ילנה רובינסקי– תברואנית, אחראית איזור
  לריסה שצוב – תברואנית, אחראית אזור
  איתן שרוני- תברואן, אחראי אזור

 

כל הזכויות שמורות *  כל סתירה בין הנאמר בחוברת זו לבין החוק- נוסח החוק הוא הקובע* אין בחוברת זו בכדי למצות את כלל המידע בתחום* אין בחוברת זו בכדי למצות את דרישות מחלקת רישוי עסקים, כפי שיימסרו לפונה* המידע כללי ואינו מתייחס לעסק מסויים* הבהרות ופרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים בעיריה.