דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

תנאי שימוש באתר

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורה לעיריית רחובות בלבד. אתר זה נועד לסייע ולשמש כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית רחובות ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית רחובות חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית רחובות ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית רחובות אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית רחובות ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.