דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

דרישות פרטניות מעסקים: קבוצה 4 – מזון

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 4 – מזון

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

  • מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.
  • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
  • לב העיר - רחוב הרצל לכל אורכו והשטח שבין רחוב הרצל כאמור לרחוב הראשון ממזרח וממערב לו כולל כל רחובות הקטנים  הנמצאים בשטח זה.
  • אזור תעשייה תמר – אזור תעשייה ומסחר הנמצאים בכניסה הצפונית של רחובות.
  • אזור תעסוקה ותעשייה המנוף – ה"משולש הקטן" הנמצא בין מסילת הברזל, דרך הים ורחוב אצל.
  • אזור תעשייה הורוביץ – אזור הנמצא בין השטחים הפנויים של נס ציונה במערב, גד פיינשטיין במזרח ודרך הים בדרום.
  • אזור תעשייה רכטמן – אזור הנמצא בין דרך הים בצפון, כביש 411 במערב ושכונת קריית משה בדרום.
  • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן הנמצא בתוך שכונה
  • מתחם ראשית המושבה – אזור התחום בין הרחובות בנימין, יעקוב, מנוחה ונחלה והרצל.
  • שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה המפורטת להלן על מבקש הרישיון לפעול בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בתכנית בניין עיר הרלבנטית  ולהתאים את  הבנייה והשימושים להיתר הבניה.

מבקש רישיון זכור : אין בהוראות הכלליות המפורטות בטבלה שלהלן כדי לגרוע מכל הוראה ספציפית בתכנית החלה על מגרש מסוים.

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

 

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
4.2 א בית אוכל - בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום בעל עסק שפעילותו  עלולה  לגרום לריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת העירייה, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, על פי הנחיות  העירייה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מאת העירייה.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לנציג עירייה, על פי דרישה.
בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לעירייה, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף  בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .
מותר בכל האזורים, למעט מבנה מגורים. מותר באזור תעשייה רק בכפוף לקבלת היתר שימוש חורג