דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

דרישות פרטניות מעסקים: קבוצה 6 – מסחר ושונות

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 6 – מסחר ושונות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

  • מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.
  • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
  • לב העיר - רחוב הרצל לכל אורכו והשטח שבין רחוב הרצל כאמור לרחוב הראשון ממזרח וממערב לו כולל כל רחובות הקטנים  הנמצאים בשטח זה.
  • אזור תעשייה תמר – אזור תעשייה ומסחר הנמצאים בכניסה הצפונית של רחובות.
  • אזור תעסוקה ותעשייה המנוף – ה"משולש הקטן" הנמצא בין מסילת הברזל, דרך הים ורחוב אצל.
  • אזור תעשייה הורוביץ – אזור הנמצא בין השטחים הפנויים של נס ציונה במערב, גד פיינשטיין במזרח ודרך הים בדרום.
  • אזור תעשייה רכטמן – אזור הנמצא בין דרך הים בצפון, כביש 411 במערב ושכונת קריית משה בדרום.
  • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן הנמצא בתוך שכונה
  • מתחם ראשית המושבה – אזור התחום בין הרחובות בנימין, יעקוב, מנוחה ונחלה והרצל.
  • שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה המפורטת להלן על מבקש הרישיון לפעול בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בתכנית בניין עיר הרלבנטית  ולהתאים את  הבנייה והשימושים להיתר הבניה.

מבקש רישיון זכור : אין בהוראות הכלליות המפורטות בטבלה שלהלן כדי לגרוע מכל הוראה ספציפית בתכנית החלה על מגרש מסוים.

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

 

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
6.8 א ניהול קניון

בעל העסק יאפשר חיבור  וגישה פיזית של כל בית עסק, שנדרש לכך,  למערכות תשתית למניעת מפגעים סביבתיים לרבות: מערכות איסוף וטיפול בשפכים ובשומנים, מערכת לטיפול  בריחות ועשן, מערכת איסוף פסולת לסוגיה וכדומה. בנקודת חיבור לביוב העירוני, של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .

ספיקת האוויר בפיר אוורור (שאליו מתנקזות מערכות לטיפול  בריחות ועשן מהעסקים שבקניון)  תהיה בעוצמה המאפשרת לבעלי העסקים לעמוד בכל האמור בחוק אוויר נקי ותקנותיו. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי. המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכדומה) נדרשות לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 . מכלי איסוף הפסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתן מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים. בחדרי האשפה יותקנו עמדות לשטיפה וניקוי מכולות, דחסנים ופחי אשפה.

מבקש הרישיון יחזיק בחדרי האשפה דחסן קרטונים ומכבש לכל סוגי הפסולת האחרים, במספר ו/או נפח שיידרש על ידי העירייה. תיתכן אפשרות שמבקש הרישיון יידרש לרכוש ולהפעיל דחסן/מכבש לסוג פסולת נוסף, בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.

על פי תב"ע ייעודית