דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

דרישות פרטניות מעסקים: קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

  • מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.
  • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
  • לב העיר - רחוב הרצל לכל אורכו והשטח שבין רחוב הרצל כאמור לרחוב הראשון ממזרח וממערב לו כולל כל רחובות הקטנים  הנמצאים בשטח זה.
  • אזור תעשייה תמר – אזור תעשייה ומסחר הנמצאים בכניסה הצפונית של רחובות.
  • אזור תעסוקה ותעשייה המנוף – ה"משולש הקטן" הנמצא בין מסילת הברזל, דרך הים ורחוב אצל.
  • אזור תעשייה הורוביץ – אזור הנמצא בין השטחים הפנויים של נס ציונה במערב, גד פיינשטיין במזרח ודרך הים בדרום.
  • אזור תעשייה רכטמן – אזור הנמצא בין דרך הים בצפון, כביש 411 במערב ושכונת קריית משה בדרום.
  • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן הנמצא בתוך שכונה
  • מתחם ראשית המושבה – אזור התחום בין הרחובות בנימין, יעקוב, מנוחה ונחלה והרצל.
  • שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה המפורטת להלן על מבקש הרישיון לפעול בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בתכנית בניין עיר הרלבנטית  ולהתאים את  הבנייה והשימושים להיתר הבניה.

מבקש רישיון זכור : אין בהוראות הכלליות המפורטות בטבלה שלהלן כדי לגרוע מכל הוראה ספציפית בתכנית החלה על מגרש מסוים.

הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

 

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
7.7 ו דיסקוטק  

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית",  כפי שמפורט במסמך "מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה".

במידה  ויעלה חשד כי פעילות העסק גורמת למטרדי רעש או לרעש בלתי סביר, יידרש בעל העסק להגיש, חוות דעת אקוסטית שתבוצע על ידי בודק רעש מוסמך, שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או ההערכות מקצועיות, שמערכת ההגברה הקולית של העסק, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. רשות הרישוי רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת

רק באזורי התעשייה (המנוף, תמר, הורוביץ ורכטמן), בכפוף להיתר לשימוש חורג