פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת מבנה/קרקע  (פרסום ראשון)

בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקע/מבנים" של משרד הפנים, עיריית רחובות מביאה בזאת לידיעת הציבור כדלקמן:

א. בעיריית רחובות התקבלה פניה מאת בית מדרש אור ושם מרכז קהילתי רוחני אבן גבירול רחובות ע"ש מו"ר", ע"ר 580382745 להקצאת קרקע, בגוש  4730, ח"ח 20, ברחוב השיזף 13, להקמת מרכז קהילתי רוחני לעמותת " בית מדרש אור ושם מרכז קהילתי רוחני אבן גבירול רחובות ע"ש מו"ר " בשטח של 500 מ"ר, לתקופה של 25 שנים. 

ב.בפרוגרמה העירונית (כפי שאושרה על ידי מועצת העיר) נקבע כי השימושים החסרים באזור (אזור 12) הם: 1 כיתה מעון יום, 1 כיתה בית ספר יסודי, 1 כיתה חינוך מיוחד, מחסור במבני תרבות, קהילה, רווחה ודת

ייעוד המקרקעין: שטח לבנייני ציבור לפי תב"ע רח/5/2001/ג השימוש המבוקש תואם את התב"ע שבתוקף שמספרה רח/2000/יח.

ג. מובא בזאת לידיעת הציבור כי ניתן להגיש בקשה להקצאת המבנה/קרקע  הנ"ל כמפורט בתב"ע ובפרוגרמה.

את הבקשות להקצאת המבנה/קרקע יש להגיש ידנית, תוך 60 ימים ממועד פרסום זה לאגף נכסים בעיריית רחובות קומה ב',  רחוב לוין אפשטיין 14 רחובות. טלפון: 08-9392497 פקס: 08-9392505 .

   3.11.2021                           

  בברכה

 יוסי כפיר 

   מנהל אגף נכסים ושכירויות

  ומזכיר הוועדה להקצאת קרקע

       אגף נכסים ושכירויות

רח' לוין אפשטיין 14 רחובות 76442, טל' 08-9392452-97 פקס 08-9392505