כדי לבצע עסקה הטעונה רישום בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) יש להצטייד באישור על הסדרת כל החובות לעירייה כגון ארנונה, אגרת מים, היטל שצ"פ, היטל השבחה, היטל כביש, תיעול ועוד).כמו כן, יש להצטייד בחוזה רכישה קודם + חוזה מכר ונסח טאבו עדכני.

בקשה להפקת אישור לרשם מקרקעין   בקשה להארכת אישור טאבו    בקשה לתיקון אישור טאבו

הפרטים והמסמכים הנדרשים להפקת האישור:

  • פרטי המעביר - המוכר: שם המוכר, מספר הזהות והכתובת.פרטי המקבל - הרוכש: שם הרוכש, מספר הזהות והכתובת.
  • נסח רישום הנכס בטאבו: גוש, חלקה ותת חלקה.
  • חוזה מכר עדכני (צילום)
  • חוזה רכישה קודם (צילום)
  • מספר חשבון ארנונה.

שימו לב, לחובות שישולמו באמצעות המחאה ו/או כרטיס אשראי יומצא האישור לרשם לאחר פירעון ההמחאה

קבלת קהל - לצורך קבלת אישור לרשם המקרקעין:

א'-ה' בין השעות: 08:00-12:00 ובימים: א׳ ו-ג׳, בין השעות: 16:00-18:00.
שימו לב כדי לקבל אישור לרשם המקרקעין יש לפנות גם למנהל הנדסה בעירייה, בימים א ו-ה' בין השעות 08:30-12:00 וביום ג' בין השעות 16:00-18:00.