1
פרטי בעל המתקן
2
פרטי המתקן
3
הצהרת בעל המתקן

 

 

 

כתובת :

 

 

 

כתובת המתקן  :

 

 

 

 

1. אני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל מדויקים

2. ידוע לי כי אין בהודעה זו כדי לפטור אותי מהצורך למלא אחר הוראות כל דין.

3. ידוע לי כי שינוי בפרטים המפורטים לעיל מחייב הגשת הודעת שינוי.  

 

Browser not supported