עיריית רחובות מזמינה ספקים/ קבלנים, המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא מטעמה, להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו/ או הספקים של העירייה. כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה, חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אותו ניתן להורידו כאן באתר ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס. בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון. הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה, עליה יצוין: "בקשה לרישום בספר ספקים/ קבלנים", במסירה אישית בתיבת הדואר של מחלקת הרכש בבניין עיריית רחובות, רחוב בילו 2, קומה 2, או בדואר רשום לפי הכתובת: עיריית רחובות, המחלקה לרכש ואספקה, רחוב ביל"ו 2 רחובות.

קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של עיריית רחובות

טופס בקשה להתקבל כספק/ קבלן - יחיד

טופס בקשה להתקבל כספק/ קבלן - חברה

טופס בקשה להתקבל כספק/ קבלן - שותפות

אין מכרזים פעילים נכון לתאריך 23/09/2023

עבור לארכיון המכרזים