יישום חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות. קבלת מידע המצוי נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה.

הגשת בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע המצוי בעיריית רחובות יש להגיש בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה, לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו מבקשים על מנת שאפשר יהיה לאתר את המידע ולטפל בבקשה.

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 והוראות התכ"ם, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 21 ₪ (מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור מ"אגרת הבקשה" וכן פטור מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות).

עם קבלת הבקשה, תשלח לפונה קבלה לתשלום וטופס התחייבות לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

את האגרה ניתן לשלם בבנק הדואר ולהחזירה בפקס או בדואר חוזר.
עם קבלת העתק הקבלה המשולמת, יחל הטיפול בפניה. במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.

להגשת בקשה בנושא חוק חופש המידע לחצו כאן

חופש המידע
שולי סלילת
כתובת: בניין העירייה, ביל"ו 2, קומה 2
טלפון: 08-9392490
תפקיד: אחראית תחום חוק חופש המידע
דוא"ל: [email protected]