הודעה בדבר מקום ציבורי שחלה עליו חובת ביצוע התאמות הנגישות - לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998:

בתוקף סמכותה של עיריית רחובות  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

בקובץ המצורף ניתן לצפות במקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק>>

לצפייה בקובץ>>