דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

הרפורמה בחוק רישוי עסקים

ברוכים הבאים לאתר עיריית רחובות.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת עיריית רחובות את "המפרט האחיד" – המאגד מסמכים ותנאים, הנדרשים כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות סעיף 7ג2 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").
הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מתאריך 5/11/2013.
המפרט האחיד יחול על העסקים המפורטים בו, החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית רחובות.

בשלב זה מפורסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים, כדלקמן:

 • פריט 1.1 – בית מרקחת
 • פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז
 • פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק
 • פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 • פריט 3.4 ג'– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
 • פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
 • פריט 5.1 ב'– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
 • פריט 5.3 ג'– הובלתם במכליות  של שפכים וקולחין
 • פריט 6.8 א'– ניהול קניון
 • פריט 7.7 ו'– דיסקוטק
 • פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 • פריט 8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 • פריט 10.8ב' – אחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום


הנחיות כלליות למבקש רישיון עסק:

על כל עסק טעון רישוי חלות הן דרישות מטעם הגורמים הממשלתיים- המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה ושירותי הכבאות), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור") והן דרישות מטעם רשות הרישוי- בענייננו עיריית רחובות

בעל עסק ו/או המבקש לקבל רישיון לניהול עסק (להלן: "מבקש הרישיון") חייב למלא אחר כל הדרישות במלואן ובמצטבר הן של נותני האישור והן של רשות הרישוי (דרישות כלליות ודרישות פרטניות), כתנאי לקבלת רישיון העסק, כמפורט להלן:

 1. דרישות נותני האישור:
  מילוי כל הדרישות מטעם נותני האישור (הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים)– כמפורט באתר ממשל זמין המהווה את המפרט האחיד הארצי.
   
 2. דרישות רשות הרישוי –

2.1 דרישות כלליות: קיום כל דרישות רשות הרישוי המפורטות  בפרק "דרישות כלליות
 מעסקים", ככל שהינן רלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון.

יובהר כי כל דרישות רשות הרישוי המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו.

מבקש הרישיון הינו האחראי לקרוא את הדרישות הכלליות במלואן, לבחון אילו מהן רלוונטיות לעסקו ולקיימן, בנוסף לדרישות המפורטות בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

2.2 דרישות פרטניות: קיום כל דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, המופיעות בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט המסוים של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה, במלואן.

 1. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.

 

דרישות כלליות מעסקים (להלן: "הדרישות הכלליות"):

כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן במלואן (ככל שהינן רלוונטיות לעסקו) וזאת בנוסף לאמור בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון לבצע במלואן, את כל הדרישות החוקיות האחרות החלות עליו, גם אם לא פורטו במסגרת הדרישות הכלליות שלהלן.

1.הבהרות כלליות

 1. הדרישות הכלליות המפורטות להלן, מתייחסות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק).  הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו, לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
 2. כל שינוי בהוראות כל דין, אשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את בעלי העסקים ואת מבקש הרישיון, מבלי שתחול על העירייה כל אחריות ו/או חבות בשל כך.
 3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.
 4. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף על הדרישות הכלליות והפרטניות מטעם רשות הרישוי, גם כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לכל פריט עיסוק וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
 5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחום העיר רחובות, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך זה.
 6. מבקש הרישיון בתחום העיר רחובות, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
 7. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין.
 8. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 9. ככל שקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישיון לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי, התשע"ג – 2013, יחולו על אותו עסק גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

 

2.אשפה

 1. מבקש הרישיון יאסוף את האשפה הנוצרת בעסקו בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת אשפה שירכשו על ידו.
 2. מיכלי האשפה יוצבו  אך ורק בתחומי העסק (ובשום פנים ואופן לא במרחב הציבורי), כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, מבלי לגרום לכלוך, ריח וו כל מטרד ו/או מפגע אחר. זאת, למעט מקרים בהם הדבר אינו אפשרי ואז יוצבו המיכלים אך ורק במקום שאושר על ידי העירייה.
 3. נפח מיכלי אצירת האשפה בעסק יקבע על ידי הרשות, בהתייחס לנפח האשפה הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.
 4. מבקש הרישיון יעביר כל סוג אשפה, שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו, שבתוך מיכלי אצירת האשפה המוזכרים בסעיף 2.2, למכלי אצירה ייעודיים (מוטמן, מכולה 8 או 12 קוב ועגלות), אשר יוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק, למעט במקרים בהם יש חברת ניהול.
 5. במקרה זה, חברת הניהול תרכוש מכלי אצירת אשפה במספר ובנפח שיוגדר על ידי הרשות והאשפה תפונה על ידי העירייה.
 6. במקרים מסוימים שיוגדרו על ידי הרשות, בהתאמה לגודל העסק, סוג וכמות האשפה הנוצרת בו, יחויב בעל העסק על ידי הרשות בהצבת מיכלי איסוף ייעודיים בשטח העסק- שירכשו על ידו ויפונו על חשבון הרשות או על חשבונו באמצעות קבלנים מורשים לאתרים מורשים על פי חוק.
 7. פסולת נייר, זכוכית, אריזות ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור או שיוגדר על ידי העירייה, יפונו על ידי מבקש הרישיון למכלי איסוף ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
 8. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
 9. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יפנה את הקרטונים לכלובים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות או שיוציא את הקרטונים, על פי הנחיות הרשות שמפורסמות באתר העירייה, בשעות ובמועדים שנקבעו לכך ומתפרסמים מעת לעת.  זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש קרטון ופינוי עצמי של הקרטונים לקבלן מאושר על פי דין.
 10. הרשות תהיה מוסמכת להוסיף או לשנות את סוגי האשפה הנדרשים בהפרדה כאמור בסעיפים שלעיל, בהתאם למדיניות הרשות ו/או כל דין.
 11. בכל מקרה, הוצאת אשפה מכל סוג תיעשה על פי הנחיות העיריה המפורסמות באתר העירייה ובהתאם למועדים שנקבעו לכך ומתפרסמים על ידי העירייה מעת לעת.  
 12. בעל העסק הינו האחראי הבלעדי  למתרחש בעסק ו/או ממנו ועליו מוטלת החובה להימנע מקיום מטרדים ומפגעים בסביבת העסק.
 13. בעל עסק יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו - לרבות החזית, בכל עת. עם סגירת העסק בתום יום פעילות, ינקה בעל העסק את המדרכה בחזית העסק עד לשפת הכביש.

 

3.שפכים

 1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של  כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
 2. דיגום שפכים
  1. בכל אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  רשאית העירייה לבצע דיגום שפכים כאמור בכללים.
  2. בעל עסק של אחד מסוגי העסקים, כמפורט בסעיף 3.2.1, שהעירייה החליטה לבצע בו דיגום, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שתורה לו העירייה. במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקנה נקודות הדיגום על פי דרישת העירייה, ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי.
  3. בעל העסק יחויב בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו בעסקו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניהם.    
  4. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, באחריותו המלאה של בעל העסק  לדווח על כך לעירייה באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות העירייה והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.
  5. במקרים של חשש כאמור בסעיף 3.2.4 ,  ייתכן ובעל העסק יידרש לבצע דיגום שפכים נוסף בעצמו ועל חשבונו. במקרים אלו, תוצאות הדיגום יועברו לעירייה, לא יאוחר מ- 30 יום מיום בצוע הדיגום.
 3. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
  1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992, למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהעירייה.
  2. מבקש הרישיון ישלח לתאגיד המים הבאר השלישית  ולמחלקה לרישוי עסקים עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
  3. מבקש הרישיון יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
   1. תוצאות הבדיקה השנתית יועברו על ידי הבודק המוסמך למחלקת רישוי עסקים ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
   2. מבקש הרישיון יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.

 

4.מניעת רעש וריח

 1. חל איסור על הוצאת רמקולים והשמעת מוזיקה וכריזה מחוץ לכותלי העסק. עסקים שפעילותם עלולה לגרום למטרדי רעש, יחויבו לרכז את כל פעילותם בתוך תחומי העסק.
 2. בעל עסק לא יגרום ל רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, מיזוג הפעלת מנועים גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה.
  עסק שנמצא כגורם לרעש בלתי סביר, יינקטו נגדו הליכים משפטיים על פי חוק ובנוסף יידרש להגיש  חוות דעת של בודק רעש מוסמך המפרטת את רמות הרעש הקיימות והמלצות בדבר האמצעים אותם מתכוון בעל העסק לנקוט בכדי להפחית רמות רעש אלו לערכים הנדרשים בחוק.
 3. בעל העסק יישם את המלצות חוות הדעת רק לאחר שאושרה על ידי הגורם הרלוונטי בעירייה.
 4. פריקת סחורה המגיעה לבית העסק תיעשה במקומות שיועדו לכך ובמועדים ובשעות שאושרו על ידי העירייה על מנת למנוע מטרדים לסביבה ובכללם רעש, לכלוך והפרעה לתנועה.
 5. בעל עסק  לא יגרום כתוצאה מפעילות עסקו לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
 6. עסק שיגרום לריח חזק או בלתי סביר, יידרש להפסיק את הפעילות הגורמת לריח וכן יידרש להגיש לעירייה, תכנית למניעת הריח הבלתי סביר.
 7. בעל העסק יישם את התכנית רק לאחר שאושרה על ידי העירייה.
 8. סוגי עסקים מסוימים, כפי שיקבע על ידי העירייה בהתאם לרמת ההשפעה על הסביבה, יידרשו למלא ולהגיש "פרשה טכנית" ו/או "שאלון השלכות סביבתיות" שיימסר להם על ידי הגורם הרלוונטי בעירייה.
 9. בעל עסק המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של העיריה  לבצע עבודות בניה אלה, בהתאם להוראות  התקן הישראלי לבנייה ירוקה, תקן 5281.

 

5.אחסון, עיבוד והגשה של בשר ומוצריו

"בשר"  לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון לרבות:  
  1. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד- 1964.
  2. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ"א- 1981.
  3. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב- 1971.
  4. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), תשל"ב- 1972.
  5. תקנות רישוי עסקים ( תנאים מיוחדים לאטליזים ולחנויות למכירת בשר), תשכ"ח -1968.
  6. הנחיות משרד הבריאות בנושא תנאי תברואה נאותים למרכולים, 2011.
 2. בעל עסק  יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרחובות (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשע"ב – 2011  ובכל חוק עזר אחר אשר יחוקק במקומו או בנוסף אליו.
 3. בעל עסק  לא יכניס, לא יחזיק, לא ימכור ולא ירשה לאחר להכניס או להחזיק או למכור בשר בעסק, אלא רק לאחר שעבר בדיקת משנה במשרדי השירות הווטרינרי העירוני (רחוב מוטי קינד 3) וקיבל תעודת משלוח חתומה כדין על ידי השרות הווטרינרי על כך ש"נבדק והותר לשימוש". חותמת זו תהווה ראיה לביצוע הבדיקה כמתחייב בחוק ותאפשר הכנסת מוצרי הבשר לעסק.
 4. בעל העסק ישמור בעסק במרוכז את כל התיעוד (תעודות משלוח, תעודות וטרינריות, חשבוניות וכו') לעניין חומרי הגלם של בשר הנכנסים לבית העסק באופן שניתן יהיה לבצע מעקב רציף אחר מקורו, תאריך ייצורו, תאריך תפוגתו וכדומה. התעודות תשמרנה בבית העסק לאורך כל זמן חיי המדף של המוצר ולא פחות מ-60 יום מיום שהתקבלו בבית העסק ויוצגו במהלך הביקורות השוטפות בעסק.
 5. חל איסור על בעל עסק להכניס לעסקו משלוח שנפסל לשיווק על ידי השירות הווטרינרי העירוני ו/או שהוטבעה על תעודת המשלוח חותמת "פסול לשיווק".
 6. מבקש רישיון שרכש בשר שמקורו בעיר רחובות, ישמור את העתקי כל החשבוניות והקבלות בגין רכישתו. התעודות תשמרנה בבית העסק לאורך כל התקופה בה המוצר נמצא בעסק ולא פחות מ- 60 יום.
 7. איסור ביצוע פעולות יצרניות:
  1. חל איסור מוחלט על הפשרת בשר או מזון קפוא ומכירתו כמצונן.
  2. חל איסור על הקפאת מוצרי בשר מצוננים  ומכירתם כקפואים.
  3. חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות ייצור כגון: תיבול, שימוש במרינדה, טחינת בשר שלא לעיני הלקוח, אריזת בשר טרי באריזות מראש, או בעטיפות ואקום, פרוק של חבילות מוצרים בתפזורת ואריזה מחדש באריזות משנה עצמיות.
 8. מזון שהוחזק בטמפרטורת הגשה לא יעבור צינון ו/או חימום מחדש ויוגש לצרכנים רק ביום בו הוכן.
 9. בעסק יימכרו אך ורק מוצרים מן החי אשר יוצרו על ידי יצרן מורשה ובעל רישיון יצרן כדין.
 10. מוצרים פגי תוקף:
  1. מוצרים מן החי כגון בשר, עופות דגים ומוצריהם הכוללים תבשילים, סלטים, ממרחים, טריים ומצוננים, קפואים לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר לתאריך האחרון לשיווק המומלץ לשימוש בהם והמסומן על גבי אריזתם בסימון שאינו מחיק.
  2. המוצרים יוחזרו לספק טרם פג תוקפם או יושמדו לדחסן האשפה עד 10 ק"ג בלבד ותשמר האריזה המקורית הריקה לצורך זיכוי מול היצרן.
  3. בעסקים גדולים יוקצה מקום מיוחד (כלוב נירוסטה) אשר עליו יותקן שילוט "פגי תוקף" אשר בו יוחזקו המוצרים פגי התוקף או שאינם ראויים למאכל עד למועד השמדתם על ידי הווטרינר העירוני במקום שיורה לכך.
  4. מוצרים מן החי ללא סימון של תוקף יחשבו כמוצרים פגי תוקף ואשר אינם ראויים למאכל.

 

6.שילוט

 1. שילוט יותקן בהתאם להוראות חוק העזר לרחובות (מודעות ושלטים), התשס"ח-2008.
 2. בעל עסק יגיש, לאגף תנועה שילוט ופיקוח, בקשה לקבלת רישיון להצגת שלט ויציב את השלט בעסק רק לאחר שקיבל  רישיון לכך ושילם אגרה כדין.

 3. האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר הנ"ל.

 4. רישיון להצבת השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדרית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר.

 5. לכל בית עסק תותר הצבת שלט אחד בלבד, שמוצמד לחזית, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השילוט ו/או מי שהוסמך על ידה.

 6. גודל השלט, מיקומו וצורתו יעמדו בכל התנאים הקבועים בחוק העזר ולרבות בתנאים הבאים:

  1. רוחב השלט לא יחרוג מרוחב חזית העסק.

  2. השלט יכלול כיתוב בעברית.

  3. לא תותר הצבתו של שלט אלקטרוני אלא בהתאם להוראות חוק העזר מודעות ושלטים.

  4. לא תותר הצבה של שלטי דגל, שלטים על גבי מתקן תצוגה "חמור" (שלט דו-צדדי על גבי רגליים) ושלטי בד.

  5. שלט מואר המותקן על בית העסק יעמוד בתנאים המפורטים בחוק העזר לגבי שילוט מואר.

  6. הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים סמוכים.

  7. אין להציב שלט או מדבקות על חלון הראווה של העסק אלא באישור מיוחד מאת העירייה.

  8. בבתי עסק ברחוב הרצל יוצב שילוט בהתאם לחוק העזר האמור ובהתאם לאמור במדיניות העיריה.

  9. בכל מקרה, יפעל בעל העסק  בהתאם למדיניות העירייה ולקריטריונים שנקבעו על ידה כפי שיפורסמו על ידה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.  

 

7.העמדת כסאות ושולחנות ברחוב

 1. הוצאת שולחנות וכיסאות מחוץ לעסק תותר רק אם ניתן היתר לכך, בהתאם להוראות חוק העזר (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ג – 1982 ובהתאם למדיניות העיריה, כפי שתעודכן מעת לעת.
 2. אין להוציא ו/או לקבע ריהוט, אדניות, שמשיות, במות וכדומה מחוץ לכותלי בית העסק.
  כיסאות ושולחנות ושמשיות שהצבתם הותרה, יוצבו באופן ארעי ולא יקובעו לקרקע, ובעת סגירת העסק יפורקו יוכנסו לתוך העסק.
 3. סגירות עונתיות יבוצעו על פי אישור מהנדס העיר ומסמך הנחיות מרחביות המפורסם באתר העירייה.


8.הוצאת סחורה והצגתה מחוץ לעסק

 1. הוצאת סחורה והצגתה מחוץ לעסק תותר בהתאם לסוג העסק כדלקמן:
 2. קיוסקים - מותרת הוצאת 2 מקררים ומעמד לעיתונים בצמוד לכניסה של החנות.
 3. חנויות לפרות וירקות – מותרת הוצאת עגלה באורך מטר אשר תוצב לרוחב חזית החנות ובלבד שיוותר רוחב של מטר וחצי לפחות למעבר הולכי רגל.

 

9.נגישות

 1. מבקש רישיון לעסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.
 2. מבקש הרישיון יגיש לאישור מנהל הנדסה ברשות הרישוי תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי יועץ נגישות. מבקש הרישיון יישם את התכנית כאמור, רק לאחר אישורה על ידי מנהל הנדסה.


10.רוכלות

 1. בתחום עיריית רחובות תותר רוכלות רק במסגרת אירועים עירוניים, לפרקי זמן מוגדרים, על פי רישיונות שיונפקו בגין כל אירוע, בהתאם להוראות חוק עזר לרחובות (רוכלים) התשכ"ח – 1967.


11.עסק במבנה המיועד לשימור

 1. לא יותר שינוי בכל אחד מרכיבי השימור של עסק הנמצא במבנה המיועד לשימור (דלתות, חלונות, גגות , רצפות, קירות כולל ציורי קיר וכדומה), או כל שינוי אחר במבנה העסק, ללא קבלת היתר בנייה.
 2. לצורך הצבת שלט, במבנה המיועד לשימור, יש לשלוח בקשה לאישור מינהל הנדסה. הבקשה תכלול שרטוט המציג את חזית העסק בקנה מידה 1:100 וכן את השלט המבוקש לרבות חומרי הגלם מהם הוא עשוי.
 3. בעל העסק יתקין את השלט רק לאחר שקיבל את אישור מנהל הנדסה וזאת בנוסף לקבלת רישיון להצבת שלט, בהתאם להוראות חוק העזר בדבר מודעות ושלטים כמפורט בסעיף 7 לעיל.

 

דרישות פרטניות מעסקים