1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

הצהרה בדבר פרסום תוכנית

 

 

 

 

 

 

 

יש לציין את המיקום לפי :כתובת, גוש וחלקה

יש לציין את המיקום לפי :כתובת, גוש וחלקה

 

אם שטח התוכנית אינו עולה על 3,000 מ"ר - יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות :

יש לציין את המיקום לפי :כתובת, גוש וחלקה

יש לציין את המיקום לפי :כתובת, גוש וחלקה

 

 

קבצים מצורפים :

 

 

 

 

 

 1. אני מצהיר בזאת כי הצבתי שלט בדבר הפקדת :
   בהתאם להוראות סעיף 89 א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89 א לחוק), התשס"ד – 2004, (להלן: התקנות) לרבות החובה לכלול כותרת לשלט: " הודעה בענייני תכנון ובניה" שיודגש באותיות גדולות. הכתוב בשלט צריך להיות ברור וקריא וזאת בהתחשב במיקומו ביחס לעוברים על פניו והוא יכלול את כל המפורט בהודעה שפורסמה בעיתון וכן את פרטי מנציב השלט, שמו, כתובתו ומספר הטלפון.
 2. גודל השלט לא יקטן מ- 75 X 75 לציין זאת בדוח.
 3. ידוע לי כי עלי לדווח למזכירות הועדה  המחוזית על מועד הסרת השלט.                                           
 4. כן ידוע לי שבאחריותי לתחזק את השלט במהלך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות לתכנית, וכי אם יינזק במהלך התקופה האמורה, עלי להחליפו או לתקנו לאלתר, ולהודיע על כך למזכירות הועדה המחוזית.
 5. הנני מאשר בזאת כי נתלו מודעות בדבר הפקדת התוכנית שבנדון על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר, כמתחייב מכוח חוק התכנון והבנייה.                              
  לוח מודעות : (חובה) שדה חובה
  רחובשכונהתאריך
 6. כמו כן, פורסמה הודעה במשרדי הרשויות המקומיות שתחום שיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום התכנית, ובאין רשות כאמור – במקום שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום התכנית.  
 7. קטעי עיתונים המעידים על פרסום ההודעה האמורה בעיתונים : (חובה) שדה חובה
  שם העיתוןתאריך

Browser not supported