דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 10/08/2017 10/09/2017

עיריית רחובות

האגף לשירותים חברתיים

מכרז פומבי מס' 15/2017

להקמת מסגרת בית חם לנערות חרדיות בעיר רחובות


עיריית רחובות מזמינה בזאת הצעות להקמת והפעלת מסגרת בית חם לנערות חרדיות שתפעל פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ, והכל עפ"י הנחיות האגף לנוער וצעירים במשרד הרווחה ועפ"י התנאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות החוזה מסמך ג' למסמכי המכרז על נספחיו.

את חוברת המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,500 ₪ שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז, במשרדי האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות ברח' הנביאים 8 רחובות, בימים א'-ה' בשעות העבודה הנהוגות בעירייה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי האגף לשירותים חברתיים.

את ההצעות בשתי חוברות של מסמכי המכרז, בתוך מעטפה סגורה הנושאת ציון: "מכרז פומבי 15/2017" יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר), בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית של העירייה בבניין עיריית רחובות רח' ביל"ו 2 קומה 6 וזאת עד ליום 10.9.2017 שעה 13:00.

   

רחמים מלול

ראש העירייה