דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 02/08/2016 18/08/2016

עיריית רחובות מעמידה למכירה את כלי הרכב המשומשים המפורטים להלן.

כלי הרכב יוצגו בפני המעוניינים לרכשם במתחם אגף הרכב של העירייה במתחם הלוגיסטי ברח' מוטי קינד החל מיום 7/8/2016 עד ליום 18/8/2016 בין השעות 08:00 עד 14:00 .

לפרטים ניתן לפנות אל יצחק לוזון מ"מ מנהל אגף הרכב בעיריית רחובות בטלפון מס' 08-9392606/7

המעוניינים לרכוש כלי רכב מבין הרשימה שלהלן יגישו הצעות מחיר במעטפה סגורה עליה ירשם "הצעה לרכישת כלי רכב" בצרוף פרטי המציע – לרבות שם מלא, מס' ת.ז, כתובת, מס' טלפון ומס' פקס.

להצעת המחיר יש לצרף המחאה בסך 10% מערך ההצעה.

המעטפה הסגורה הכוללת את הצעת המחיר וההמחאה תימסר ידנית במזכירות הלשכה המשפטית של עיריית רחובות בבניין העירייה שברח' ביל"ו 2 ברחובות, בקומה 6, עד ולא יאוחר מיום 25/8/2016 שעה 13:00 .הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל.


העירייה תודיע בכתב ו/או באמצעות הטלפון או הפקסימיליה למציע שהצעתו לרכישת כלי רכב תיבחר על ידה.
מציע שהצעתו לרכישת הרכב תיבחר על ידי העירייה כאמור לעיל, תיפרע המחאתו בסך 10% מערך הרכב.
המציע יגיע למשרדי אגף הרכב תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה, יבצע העברת בעלות ברכב על שמו וישלם את יתרת תמורת הרכב עפ"י הצעתו.

הרכב ימסר לרוכש רק לאחר תשלום מלוא התמורה וכנגד העברת הבעלות כאמור.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

רשימת כלי הרכב:
מס' סידורי סוג הרכב דגם שנת ייצור מס' רישוי הערות
 

רשימת כלי הרכב
מס סידורי סוג הרכב דגם שנת ייצור מס' רישוי הערות
1 מטאטא כביש הופמן 2005 50548 מושבת
2 מטאטא כביש הופמן 2008 10414 מושבת
3 משאית אשפה וולבו 1993 463170 מושבת
4 טנדר ניסאן פיקאפ 2000 4533429 מושבת


בכבוד רב, - יצחק לוזון, מ"מ מנהל אגף רכב

להורדת קובץ המידע המפורט לחצו כאן