דלג לתוכן העמוד
מס מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
עיריית רחובות 26/10/2016 09/11/2016

עיריית רחובות מעמידה למכירה את כלי הרכב המשומשים והמושבתים המפורטים להלן.

כלי הרכב יוצגו בפני המעוניינים לרכשם במתחם אגף הרכב של העירייה במתחם הלוגיסטי ברח' מוטי קינד החל מיום 30/10/2016 עד ליום 09/11/2016 בין השעות 08:00 עד 14:00 .

כל הרכבים הנזכרים ברשימה המפורטת הינם מושבתים, היינו הרכבים יצאו מכלל שימוש, אינם כשירים לנסיעה בכביש ורשיונות הרכב שלהם הוחזרו לרשות הרישוי

לפרטים ניתן לפנות אל יצחק לוזון מ"מ מנהל אגף הרכב בעיריית רחובות בטלפון מס' 08-9392606/7

המעוניינים לרכוש כלי רכב מבין הרשימה שלהלן יגישו הצעות מחיר במעטפה סגורה עליה ירשם "הצעה לרכישת כלי רכב" בצרוף פרטי המציע – לרבות שם מלא, מס' ת.ז, כתובת, מס' טלפון ומס' פקס. להצעת המחיר יש לצרף המחאה (מקדמה) בסך 30% מערך ההצעה.

המעטפה הסגורה הכוללת את הצעת המחיר וההמחאה תימסר ידנית במזכירות הלשכה המשפטית של עיריית רחובות בבניין העירייה שברח' ביל"ו 2 ברחובות, בקומה 6, עד ולא יאוחר מיום 16/11/2016 שעה 13:00 .

הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל.

העירייה תודיע בכתב ו/או באמצעות הטלפון או הפקסימיליה למציע שהצעתו לרכישת כלי רכב תיבחר על ידה. מובהר בזאת כי מציע שהצעתו לרכישת הרכב תיבחר על ידי העירייה, תיפרע המחאתו בסך 30% מערך ההצעה וזאת אף אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את זכייתו מכל סיבה שהיא.

המציע הזוכה יגיע למשרדי אגף הרכב תוך 3 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה לביצוע העברת בעלות ברכב על שמו ותשלום יתרת תמורת הרכב עפ"י הצעתו.
למען הסר ספק מובהר כי הרכב ימסר לרוכש רק לאחר תשלום מלוא התמורה וכנגד העברת הבעלות כאמור.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

רשימת כלי הרכב:
מס' סידורי סוג הרכב דגם שנת ייצור מס' רישוי הערות
 

רשימת כלי הרכב
מס סידורי סוג הרכב דגם שנת ייצור מס' רישוי הערות
1 מטאטא כביש הופמן 2005 50548 מושבת
2 מטאטא כביש הופמן 2008 10414 מושבת
3 משאית אשפה וולבו 1993 4631700 מושבת
4 טנדר ניסאן פיקאפ 2000 4533429 מושבת


בכבוד רב, - יצחק לוזון, מ"מ מנהל אגף רכב

להורדת קובץ המידע המפורט לחצו כאן