הנדון: הזמנה לישיבות מועצה מס' 40

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס 40  אשר תתקיים ביום ב' י"ט כסלו תשע"ז 19.12.2016, בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות. 


סדר יום :

1.    אישור פרוטוקול מועצה 39 מתאריך 9.11.2016 הועבר לחברים בדוא"ל. 
2.    שאילתה: האם העירייה מתכוונת להגדיל את תקציב שפ"ע בעקבות המשבר?" ח"מ אביב איטח מתאריך 4.12.2016. 
3.    הצעה לסדר: הקמת תכנית אב שפ"ע, ח"מ אביב איטח מתאריך 4.12.2016. 
4.    אישור החלטות ועדת הביקורת מס' 5/2016, מתאריך 6.12.2016. 
5.    ועדת נכסים ושכירויות – המלצה לביטולה. 
6.    אישור תב"ר ויסגל. 
7.    אישור חברי ועדת תרומות: יועמ"ש – עו"ד מיכל דגן, גזברית העירייה הגב' דניאלה ליבי, מ.א. מוניציפאלי דודי אשכנזי. 
8.    אישור החלטות הועדה החקלאית שליד עיריית רחובות מתאריך 9.11.2016. 
9.    אישור מסגרת אשראי לרשות לשנת 2017. 
10.    אישור החלטות ועדת נגישות ושיווין 5.12.2016. 
11.    אישור עבודה נוספת, בנין חנה מ.ז. 055338081. 


דורון מילברג
מנכ"ל העירייה