הנדון: הזמנה לישיבת מועצה 46

 

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 46  אשר תתקיים ביום ראשון ג' סיון תשע"ז , 28.5.17 שעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול מועצה 45 מתאריך 5.4.2017 (הועבר לחברים בדוא"ל).
 2. הצעה לסדר: אישור החלטה למינוי רב ספרדי  בעיר(ח"מ גיורא בן ארי – ח"מ שי קזיוף)
 3. אישור מבצע הפחתת ארנונה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3).
 4. אישור פרוטוקול מס 24 של הוועדה להקצאת קרקע מתאריך 30.1.17
 5. אישור החלטות ישיבה הוועדה המקצועית לתמיכות ומענקים לשנת 2017 מס' 1 מיום 1.5.2017, אישור מקדמות ותיקון תבחינים.
 6. אישור העלאת שכרה של הגב' סמדר קרפובסקי מנהלת אגף החינוך, מ – 70% ל – 75%, בהתאם להוראות משרד הפנים ולוותק תקופת העסקתה.
 7. אישור מינוי דירקטור לחברה העירונית לתרבות נופש וספורט, דודי אשכנזי 032443384, במקום עובדת העירייה הדר' אסתר הנדלר אשר פרשה לגמלאות.

 

דורון מילברג

                                                       מנכ"ל העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחברי מועצת העיר

 

ביום 23.4.2017 פורסמו ברשומות תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3) התשע"ז–2017, שלפיהן רשאית מועצת העיר להחליט על הפחתת חוב ארנונה שנצבר עד ליום 31.12.2014 בתוספת תשלומי פיגורים, בתקופה שהחל מיום 1.6.2017 ועד ליום 30.11.2017, בתנאים הבאים:

 1. הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב למי שפרע את היתרה בתשלום אחד במזומן עד ליום 30.11.2017.
 2. הפחתה בשיעור של 45% למי שפרע את היתרה עד ליום 30.11.2017 באחת מהדרכים הבאות:
 1. עד 12 תשלומים בשיקים דחויים
 2. עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי

       והכל כמפורט בהרחבה בנוסח התקנות.

יצוין כי ההפחתה מותנית בהסדרת תשלום הארנונה לשנים 2015 2016, וכן כי ההפחתה לא חלה על נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור חלקי מארנונה לפי סע' 4-5 לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938.

 

מתוקף התקנות הנ"ל רשאית מועצת העיר להחליט בדבר עצם ביצוע ההפחתה במתווה המוצע,        להחליט האם להחיל את ההפחתה על כלל הנכסים או על נכסי מגורים בלבד, ולקבוע את מספר התשלומים שיתאפשר כאמור לעיל בהתייחס לגובה יתרת החוב.

 

להלן הצעת החלטה:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________