הנדון: ישיבת מועצה 60  - מעודכן !

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס 60, אשר תתקיים ביום ד' ו' אב תשע"ח, 18.7.2018, בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

הצעות לסדר:

מנוי ח"מ יעל ב"ק לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת, ח"מ יעל ב"ק מתאריך 3.6.208.

שאילתות:

אכיפת ההנחיות לעניין התנהלות עובדי העירייה, עובדי התאגידים ועובדי החברות העירוניות (כולל ״רשת חוויות״) בתקופת בחירות ברשויות המקומית (ח"מ יעל ב"ק 2.7.2018).

 1. אישור פרוטוקולים ישיבת מועצה 59 מתאריך 6.6.2018, ומהאסיפה הכללית בנושאי הל"ר מתאריך 6.6.2018. הועברו לחברים בדוא"ל ובאמצעות הטאבלט.
 2. הצגת תוכנית אב לספורט.
 3. אישור החלטות פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 35, מתאריך 19.2.2018.
 4. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 37 מתאריך 11.6.18 סעיפים 1 ו-3.
 5. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות לעמותת "אדמס".
 6. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות לעמותת "מכבי בני שעריים".
 7. אישור הסכם העברת מקרקעין עם חב' אמטל בפטור ממכרז.
 8. אישור הגדלת תב"ר 3271, שיפוצי קיץ : מוס"ח וציבור, ע"ס 10 מלש"ח.
 9. דו"ח דירקטוריון הלר.
 10. אישור הסכם הפשרה בין חברת ליאו בל – עיריית רחובות והל"ר.
 11. אישור החלטות פרוטוקול ועדת השמות מתאריך 11.6.2018.
 12. בקשות עבודה נוספת: הגב' סורקין נטלי מ.ז. 308740430, והגב' איילה פרץ מ.ז. 023533110.
 13. אישור מורשה חתימה על הזמנות רכש וטובין אוהד שלומי ס.מ. אגף הרכב.
 14. המועצה מתבקשת לאשר את העלאת שכרה של שרית טיבי, מנהלת לשכת סגן רה"ע,מ-25% משכר מנכ"ל,ל-30%, בהתאם למסלול העסקתה.

 

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה