מועצה מס 27

 

 

                        הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מס' 27

הנך מוזמן/נת לישיבת מועצת העיר מס 27 מן המניין אשר תתקיים ביום ד' ו'  כסלו תשע"ו,

18.11.15, בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

 

על סדר היום:

1.אישור פרוטוקול מועצת העיר מס'  26 מתאריך 12.10.15 נשלח לחברים בדוא"ל.

2.הודעה אישית – ח"מ אביב איטח.

3.הצעה לסדר : הקמת וועדה עירונית שתדון מחדש בהגדרה ובמדיניות של מתחם הבילויים ברחוב הרצל תוך שמירה על מתווה הסטטוס-קוו ח"מ אביב איטח מתאריך 4.11.2015.

4.הצעה לסדר: - הגדלת תקציב המלגות העירוניות ברחובות. - ח"מ אביב איטח מיום 15.11.15

5.אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס 4 מתאריך 6.10.2015.

6.אישור פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 16.11.2015.

7.אישור שימוש בקרן מקרקעין לטובת פיתוח מתנ"ס ברחובות החדשה, בסכום של 5 מליון ₪, וזאת בהמשך לאישור השימוש שניתן ע"י מועצת העיר מס 22 מן המניין לטובת השוק העירוני.

8.אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך 15.11.2015.

9.הקמת תאגיד  המים – הבאר השלישית בע"מ.

10.אישור מסגרת אשראי 2016 בבנקים השונים.

11.אישור מתן מקדמה  בני יצ'אלאל רחובות  מס' עמותה 580357879

12.אישור היתר עבודת חוץ למר גילסון אופיר, ולמר חיים משולם.

 

דורון  מילברג

מנכ"ל  העירייה