הנדון: זימון לישיבת מועצה מס'  1 – תיקון !

 

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 1, אשר תתקיים ביום א', כ"ד כסלו תשע"ט, 2.12.2018, בשעה 18:30 במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל רחוב אברבנאל 7 רחובות.  

 

 1. הצגת תוצאות הבחירות – מר' דובי גזית (תא"ל מיל') יו"ר ועדת הבחירות.
 2. דבר ראש העיר מר רחמים מלול.
 3. הענקת תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאים.
 4. הצהרת אמונים עפ"י סעיף 24 א' לפקודת העיריות.
 5. דבר ראשי הסיעות.
 6. מינוי ח"מ בנצי שרעבי וח"מ זהר בלום למ"מ וסגני ראש העיר בשכר מכח סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם) תשל"ה 1975.
 7. מינוי ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ לסגן ראש העיר בשכר ( 85% משרה) מכח סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם) תשל"ה 1975.
 8. האצלת סמכויות לסגני ראש העיר כמפורט בכתבי האצלת הסמכויות המצ"ב. מצ"ב חו"ד משפטית וחו"ד גזברית.
 9. מנוי סגן ראש העיר בתואר – ח"מ אבנר אקוע.
 10. קביעת מועד קבוע לישיבות מועצת העיר מן המניין.
 11. מינוי הרכב ועדות חובה – כספים.
 12. מינוי הרכב ועדת חובה – מכרזים.

הנך מוזמן/ת לישיבת מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשר תתקיים ביום א', כ"ד כסלו תשע"ט, 2.12.2018, בשעה 20:00 (או מיד לאחר ישיבת מועצת העיר מס' 1) במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל רחוב אברבנאל 7 רחובות. 

 1. מנוי חברי ועדת המשנה לתכנון ולבניה.

** כהונת חברי הוועדה מותנית במילוי וחתימה ע"ג טופס ניגוד עניין ואישור היועמ"ש.

 

דורון מילברג

                                                            מנכ"ל העירייה