חברים שלום

מצ"ב זימון לישיבת מועצה  מס' 14 שלא מן המניין

הישיבה תתקיים בתאריך 31/12/19 בשעה 18:00 בחדר ישיבות בלשכת ראש העיר

ישיבת ועדת משנה רישוי תתחיל בשעה 18:15

סדר יום

  1. אישור מסגרות אשראי בבנקים לשנת  2020 כמפורט במסמך מאת גזברית העירייה 

להורדת ההזמנה - לחץ כאן